ค้นหาข้อมูล :  
ลำดับที่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม ครูประจำรายวิชา ระดับชั้น กลุ่มของรายวิชา จำนวนสมาชิก ลงทะเบียน
ที่รับ ที่สมัคร
1. ค21201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ม.1) ครูสุมิตรา ฟองแก้ว ระดับ ม.1 กลุ่มที่ 1 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
2. ง21205  งานประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์ ระดับ ม.1 กลุ่มที่ 1 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
3. พ20207  เทเบิลเทนนิส นายจิระเดช ซองคำ ระดับ ม.1 กลุ่มที่ 1 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
4. พ20255  แบดมินตัน นายสมเกียรติ ถูกนึก ระดับ ม.1 กลุ่มที่ 1 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
5. ศ20212  ทักษะการปฏิบัติดนตรีสากลเบื้องต้น นายกนกพล ขยันขาย ระดับ ม.1 กลุ่มที่ 1 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
6. ค22201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ม.2) ครูสุมิตรา ฟองแก้ว ระดับ ม.2 กลุ่มที่ 1 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
7. ท22201  การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ นางสาวภาณุมาศ พุทธสอน ระดับ ม.2 กลุ่มที่ 1 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
8. พ20205  ฟุตซอล 1 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน ระดับ ม.2 กลุ่มที่ 1 18 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
9. ศ20211  ทักษะการปฏิบัติวงโยธวาทิตเบื้องต้น นายกนกพล ขยันขาย ระดับ ม.2 กลุ่มที่ 1 18 คน 15 คน ลงทะเบียน
10. ค23201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ม.3) นายวุฒิพงษ์ เทียมทอง ระดับ ม.3 กลุ่มที่ 1 15 คน 15 คน สมัครครบแล้ว
11. ง20264  งานประดิษฐ์โคมและตุงล้านนา นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์ ระดับ ม.3 กลุ่มที่ 1 15 คน 15 คน สมัครครบแล้ว
12. ง20291  ช่างไฟฟ้าในอาคาร ว่าที่ ร.ต.สิทธิสิทธิ์ จินดา ระดับ ม.3 กลุ่มที่ 1 15 คน 16 คน สมัครครบแล้ว
13. พ20203  ฟุตบอล 1 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน ระดับ ม.3 กลุ่มที่ 1 15 คน 16 คน สมัครครบแล้ว
14. พ20213  วอลเลย์บอล 1 นายจิระเดช ซองคำ ระดับ ม.3 กลุ่มที่ 1 15 คน 14 คน ลงทะเบียน
15. พ30203  ฟุตบอล 1 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน ระดับ ม.4 กลุ่มที่ 1 26 คน 27 คน สมัครครบแล้ว
16. พ30209  เทเบิลเทนนิส 1 นายจิระเดช ซองคำ ระดับ ม.4 กลุ่มที่ 1 26 คน 26 คน สมัครครบแล้ว
17. ง30292  ช่างเชื่อมไฟฟ้า ว่าที่ ร.ต.สิทธิสิทธิ์ จินดา ระดับ ม.4 กลุ่มที่ 2 16 คน 16 คน สมัครครบแล้ว
18. ว30284  การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นายวรปรัชญ์ หลวงโย ระดับ ม.4 กลุ่มที่ 2 16 คน 16 คน สมัครครบแล้ว
19. พ30207  วอลเลย์บอล 1 นายจิระเดช ซองคำ ระดับ ม.5 กลุ่มที่ 1 26 คน 24 คน ลงทะเบียน
20. พ30216  เพศศึกษา 1 นายสมเกียรติ ถูกนึก ระดับ ม.5 กลุ่มที่ 1 26 คน 26 คน สมัครครบแล้ว
21. ง30217  ชาและวัฒนธรรมการดื่มชา นายนาวิน กาวี ระดับ ม.5 กลุ่มที่ 2 26 คน 26 คน สมัครครบแล้ว
22. ง30271  ศิลปะประดิษฐ์ นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์ ระดับ ม.5 กลุ่มที่ 2 26 คน 24 คน ลงทะเบียน
23. ง30214  ขนมไทย นางสายพิน อินต๊ะสาร ระดับ ม.6 กลุ่มที่ 1 20 คน 21 คน สมัครครบแล้ว
24. ง30264  งานกัดกระจก ว่าที่ ร.ต.สิทธิสิทธิ์ จินดา ระดับ ม.6 กลุ่มที่ 1 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
25. ง30205  ฟุตซอล 1 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน ระดับ ม.6 กลุ่มที่ 2 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
26. พ30213  แบดมินตัน 1 นายสมเกียรติ ถูกนึก ระดับ ม.6 กลุ่มที่ 2 20 คน 21 คน สมัครครบแล้ว
27. ศ30202  การวาดเส้นคนเหมือน นางฉัตรฤดี หล่ายนาสาร ระดับ ม.6 กลุ่มที่ 3 20 คน 21 คน สมัครครบแล้ว
28. ศ30212  ทฤษฎีดนตรีไทย นายกนกพล ขยันขาย ระดับ ม.6 กลุ่มที่ 3 20 คน 20 คน สมัครครบแล้ว
หน้า : 1 จำนวน 28 รายการ
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120