ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ค22201
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ม.2)
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    ครูสุมิตรา ฟองแก้ว
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.2
จำนวนที่รับ :    18
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    228
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. เด็กชายนราวุฒิ แซ่กัง ม. 2/3 3
2. เด็กหญิงพอใจ วุฒิศรี ม. 2/3 16
3. เด็กชายจิตติพัฒน์ ยะนา ม. 2/1 2
4. เด็กหญิงปาณิสรา แก้วแปง ม. 2/3 14
5. เด็กหญิงรพินภา สุวรรณศรี ม. 2/1 19
6. เด็กหญิงธารสวรรค์ แก้วเบี่ยง ม. 2/2 20
7. เด็กหญิงปวีณรัตน์ เลี่ยววรรธนกุล ม. 2/3 23
8. เด็กชายภัทรพล พันธ์เจริญ ม. 2/1 8
9. เด็กชายภาณุพงค์ เผ่ากันทะ ม. 2/2 9
10. เด็กชายดิศรณ์ แซ่เล้า ม. 2/2 3
11. เด็กหญิงอริสรา การเร็ว ม. 2/1 22
12. เด็กหญิงภูริชญา บัวนาค ม. 2/3 19
13. เด็กหญิงบุรัสกร อินต๊ะสาร ม. 2/3 12
14. เด็กหญิงพรนภัส เสอียบคง ม. 2/1 16
15. เด็กหญิงสุชาดา นามจักร ม. 2/1 21
16. เด็กชายอภิชาต แนวถาวร ม. 2/2 12
17. เด็กหญิงนัฐญาดา สาเมาะ ม. 2/1 24
18. เด็กหญิงนุชจิรา อินต๊ะสาร ม. 2/3 11
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120