ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    พ20205
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    ฟุตซอล 1
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.2
จำนวนที่รับ :    18
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    สนามฟุตซอล
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. เด็กชายกฤตภาส อุ่นเรือน ม. 2/1 1
2. เด็กชายเอกสิทธิ์ บุญสายมา ม. 2/1 11
3. เด็กชายศศิวัชร หน่อคำ ม. 2/3 5
4. เด็กชายอนุชา ไปเร็ว ม. 2/3 6
5. เด็กชายยี่ทรัพย์ กง ม. 2/3 4
6. เด็กชายยุทธการ พร้อมพงษ์ ม. 2/2 9
7. เด็กหญิงชยานันท์ ทองปะไพ ม. 2/2 17
8. เด็กหญิงเพียงขวัญ แสงลาพิงค์ ม. 2/2 22
9. เด็กชายพีระสิทธิ์ พุ่มตาด ม. 2/2 8
10. เด็กหญิงกชกร ใจวงค์ ม. 2/3 7
11. เด็กชายนันทิพัฒน์ สิงห์คำ ม. 2/2 6
12. เด็กชายธนวัฒน์ พินิจ ม. 2/2 4
13. เด็กชายนราวิชญ์ นันตา ม. 2/1 2
14. เด็กชายกีรติ มิ่งแสง ม. 2/2 1
15. เด็กชายณัฐพันธ์ เผ่าดี ม. 2/1 3
16. เด็กหญิงพิชานาถ ปิงยศ ม. 2/3 17
17. เด็กหญิงปวริศา ไชยเรือน ม. 2/2 21
18. เด็กชายพิพัฒน์ พินิจ ม. 2/2 7
19. เด็กหญิงอภัสสราพร คำอร่าม ม. 2/3 0
20. เด็กหญิงภูษณิศา ยารังษี ม. 2/3 0
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120