ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    พ20207
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    เทเบิลเทนนิส
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นายจิระเดช ซองคำ
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.1
จำนวนที่รับ :    18
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    ห้องประจำครูผู้สอน
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. เด็กชายณฐภัทร ฟักเขียว ม. 1/1 25
2. เด็กหญิงวนิดา แซ่ย่าง ม. 1/2 25
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เมืองชื่น ม. 1/2 19
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เผ่าต๊ะใจ ม. 1/1 28
5. เด็กชายธีรดนย์ เผ่าตัน ม. 1/2 8
6. เด็กชายสมชาย วงศลีรัตน์ ม. 1/1 13
7. เด็กชายปภาวิน ปิงยศ ม. 1/2 9
8. เด็กชายวรัญชิต เงินเย็น ม. 1/1 11
9. เด็กชายพิชิตชัย เมืองมูล ม. 1/2 12
10. เด็กชายภูมินภัทร จตุเทน ม. 1/1 10
11. เด็กหญิงสุภัสรา อินทร์สุวรรณ ม. 1/3 25
12. เด็กชายธนกฤต ยศอินทร์ ม. 1/2 17
13. เด็กชายอภิวัฒน์ ฟองแก้ว ม. 1/1 14
14. เด็กชายไชยะ คำเชื้อ ม. 1/2 4
15. เด็กชายภูมิพัฒน์ คำนวล ม. 1/3 6
16. เด็กหญิงบัณฑิตา ยังคลัง ม. 1/2 23
17. เด็กชายพิทวัส นามนา ม. 1/1 6
18. เด็กหญิงณิชกานต์ ไชยวุฒิ ม. 1/1 21
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120