ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ง30217
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    ชาและวัฒนธรรมการดื่มชา
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นายนาวิน กาวี
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.5
จำนวนที่รับ :    26
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 2
สถานที่ :    ลานคนดี (ด้านหลังห้องประชุมเฟื่องฟ้า)
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. นายธนาชัย โพธา ม. 5/2 2
2. นายสุวรรณวิชัย พ่อนา ม. 5/1 8
3. นายพันธิน เมืองชื่น ม. 5/1 6
4. นางสาวผกามาส จันทร์พุฒ ม. 5/2 13
5. นางสาวศุภาวรรณ พรมเสน ม. 5/2 18
6. นางสาวทัตษร ต๊ะวงค์ ม. 5/1 21
7. นางสาวณิชาภัทร ชาญกล้า ม. 5/1 22
8. นายทวิช ผาแก้ว ม. 5/1 6
9. นายฐปกรณ์ เรือนสอน ม. 5/2 9
10. นางสาวจริญา คะนันศรี ม. 5/1 17
11. นายชยางกูร ศรีสำราญ ม. 5/1 3
12. นายณัฐภัทร เผ่ากันทะ ม. 5/1 3
13. นางสาวกนกวรรณ วุฒิศรี ม. 5/1 12
14. นางสาวศุภิสรา เลิศคำ ม. 5/2 15
15. นายจักรกฤษณ์ หลิมสกุล ม. 5/1 9
16. นายนันทิพัฒน์ ไชยชิน ม. 5/2 6
17. นางสาวกุลธิดา ศรีวรมย์ ม. 5/2 16
18. นายธรรมจักร อัมพุธ ม. 5/2 3
19. นายภูมิพัฒน์ คำหนัก ม. 5/2 8
20. นางสาวอรอุมา วรรณพรม ม. 5/2 19
21. นายณัฐวัฒน์ ปิมแปง ม. 5/1 5
22. นางสาวณิชากานต์ แซ่เติ๋น ม. 5/1 30
23. นายวรกานต์ พุทธสอน ม. 5/1 10
24. นางสาวเบญจรัตน์ คำสวย ม. 5/2 17
25. นางสาวกุลธิยากร เผ่าเต็ม ม. 5/2 11
26. นายกิตติภพ เผ่ากันทะ ม. 5/1 1
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120