ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    พ30209
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    เทเบิลเทนนิส 1
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นายจิระเดช ซองคำ
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.4
จำนวนที่รับ :    26
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    116
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. นางสาวศรัณย์พร เผ่ากันทะ ม. 4/1 24
2. นางสาวปุณิการ์ เผ่าดี ม. 4/1 20
3. นายศรายุธ ไชยสาร ม. 4/2 13
4. นายปวเรศ เมืองชื่น ม. 4/1 8
5. นายพัชรพล ศรีวิราช ม. 4/2 11
6. นายเศรษฐพงษ์ เผ่ากันทะ ม. 4/1 9
7. นายจิรภัทร วุฒิศรี ม. 4/1 4
8. นายภานุวัฒน์ กายงแว่น ม. 4/2 12
9. นายปรเมศวร์ ชัยวร ม. 4/1 7
10. นายธรากร อินต๊ะสาร ม. 4/2 6
11. นางสาวณัฐนิชา จำนงสุข ม. 4/1 16
12. นางสาวรัชดาภรณ์ วิจิตร ม. 4/1 26
13. นางสาวปรียาพร วงค์ก๋า ม. 4/1 18
14. นายอนันต์สิทธิ์ ฟองอินทร์ ม. 4/2 14
15. นางสาวทิราวรรณ วงค์แก้ว ม. 4/1 18
16. นายวีรภัทร เรืองรัตนศิริกุล ม. 4/1 15
17. นางสาวกมลวรรณ ไชยราช ม. 4/2 18
18. นางสาวนัฐกานต์ สาเมาะ ม. 4/2 20
19. นางสาวดวงกมล สีกลาง ม. 4/1 24
20. นางสาวพัชรกันย์ เผื่อนคำ ม. 4/1 25
21. นายธนวัฒน์ ยารังษี ม. 4/2 6
22. นายนรินทร์ เมืองชื่น ม. 4/2 9
23. นายธีรวัฒน์ ไชยวุฒิ ม. 4/2 17
24. นายเถลิงศักดิ์ โขสันเทียะ ม. 4/1 13
25. นายปุณวัฒน์ เตชะ ม. 4/1 11
26. นางสาวชญานิศ เมืองมูล ม. 4/1 0
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120