ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ง20291
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    ช่างไฟฟ้าในอาคาร
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    ว่าที่ ร.ต.สิทธิสิทธิ์ จินดา
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.3
จำนวนที่รับ :    15
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    อาคารอุตสาหกรรม
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. เด็กหญิงปิยะธิดา แสงหิรัญ ม. 3/1 21
2. เด็กหญิงศุภิสรา เรือนกูล ม. 3/1 24
3. เด็กหญิงนฤมล ไชยชิน ม. 3/3 17
4. เด็กชายพรภวิษย์ ขุนกิจ ม. 3/2 8
5. เด็กชายราชินทร์ นันตา ม. 3/1 11
6. เด็กหญิงโยษิตา เผ่าเต็ม ม. 3/1 23
7. เด็กชายตนุภัทร ไชยวุฒิ ม. 3/2 4
8. เด็กหญิงปภาดา อิ่มอยู่ ม. 3/1 20
9. เด็กหญิงธัญพิชชา จอมแปง ม. 3/1 17
10. เด็กชายภัทรเวท มาลามิ่ง ม. 3/1 15
11. เด็กหญิงจิรัชญา รัตนพันธ์ ม. 3/2 13
12. เด็กชายเตชินท์ กาวี ม. 3/2 12
13. เด็กชายพุฒิพงศ์ วงศ์พิมพ์ ม. 3/1 9
14. เด็กชายพงศกร วันดี ม. 3/1 8
15. เด็กหญิงกชกร แผ่นทอง ม. 3/2 23
16. นายสิทธิพล ทาระจีน ม. 3/2 0
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120