ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ท22201
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นางสาวภาณุมาศ พุทธสอน
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.2
จำนวนที่รับ :    18
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    ห้องประจำครูผู้สอน
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. นางสาวเก๋อ แซ่โซ้ง ม. 2/3 8
2. เด็กหญิงณิชชา สร้อยเรือง ม. 2/1 14
3. เด็กชายธนันชัย ไชยสาร ม. 2/3 1
4. เด็กหญิงอารยา กามอย ม. 2/3 22
5. เด็กหญิงขวัญจิรา ไชยวุฒิ ม. 2/3 9
6. เด็กหญิงภคพร พุทธสอน ม. 2/1 18
7. เด็กชายพงศกร การเร็ว ม. 2/1 6
8. เด็กหญิงกันยารัตน์ ต่อมคำ ม. 2/2 14
9. เด็กหญิงกุญฑิกา หวานเสียง ม. 2/1 13
10. เด็กหญิงยุพารัตน์ แซ่ย่าง ม. 2/3 20
11. เด็กชายธนาดุล ขวัญแก้ว ม. 2/3 2
12. เด็กชายพชรดนัย พินิจ ม. 2/1 7
13. เด็กหญิงปีใหม่ ศรีวิเศษ ม. 2/3 15
14. เด็กหญิงปวีณา แซ่ย่าง ม. 2/3 13
15. เด็กหญิงพิมพ์มาดา บัวนาค ม. 2/1 23
16. เด็กหญิงวรัญญา ศรีวิชัย ม. 2/2 23
17. เด็กหญิงครองขวัญ ธงสิบเจ็ด ม. 2/2 16
18. เด็กชายธนากร นันตา ม. 2/2 5
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120