ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ศ30212
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    ทฤษฎีดนตรีไทย
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นายกนกพล ขยันขาย
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.6
จำนวนที่รับ :    20
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 3
สถานที่ :    112 - ห้องดนตรีสากล
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. นางสาวสุทธิดา ศรีสมบัติ ม. 6/1 23
2. นายพชรพล ทะลิ ม. 6/2 8
3. นายธัญชนก ใหม่คำ ม. 6/2 10
4. นายกำภู เชื้อเมือง ม. 6/1 6
5. นายศุภกิจ วงศ์ษารัตน์ ม. 6/1 3
6. นายต่อตระกูล เหลาทอง ม. 6/2 6
7. นายจิรภัทร พุทธสอน ม. 6/1 8
8. นางสาวปาลิตา เย็นวงค์ ม. 6/1 27
9. นางสาวมยุรา แซ่ฟ้า ม. 6/1 28
10. นางสาวกุลนิตา แก้วสืบ ม. 6/1 17
11. นายภานุเดช ไชยวุฒิ ม. 6/2 1
12. นางสาวสิดาพร ไชยราช ม. 6/1 13
13. นางสาวกมลพรรณ บัวนาค ม. 6/1 15
14. นายพงษ์ปณต เผ่ากันทะ ม. 6/1 1
15. นางสาวสกุลรัตน์ ตระกลนิรัติศัย ม. 6/1 12
16. นายสรณ์สิริ ดีมงคล ม. 6/2 2
17. นายกวินเทพ ทวีประพฤทธิ์ ม. 6/1 10
18. นายปัทชญา เรือนสอน ม. 6/2 9
19. นางสาวอโณมา สมชัย ม. 6/1 21
20. นางสาวปาริฉัตร แปงศรี ม. 6/1 11
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120