ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ง30205
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    ฟุตซอล 1
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.6
จำนวนที่รับ :    20
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 2
สถานที่ :    สนามฟุตซอล
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. นายจักรินทร์ อิ่นแก้ว ม. 6/1 7
2. นายพรรณวุฒิ อินต๊ะตอม ม. 6/1 2
3. นายชนพัฒน์ ศิริพานกุล ม. 6/2 7
4. นายสิรภพ หมั่นหาเงิน ม. 6/2 4
5. นายต่อตระกูล เหลาทอง ม. 6/2 6
6. นายศุภกิจ วงศ์ษารัตน์ ม. 6/1 2
7. นายธัญชนก ใหม่คำ ม. 6/2 10
8. นายกำภู เชื้อเมือง ม. 6/1 6
9. นายจิรภัทร พุทธสอน ม. 6/1 8
10. นางสาวปาลิตา เย็นวงค์ ม. 6/1 27
11. นางสาวมยุรา แซ่ฟ้า ม. 6/1 28
12. นายภานุเดช ไชยวุฒิ ม. 6/2 1
13. นางสาวสิดาพร ไชยราช ม. 6/1 13
14. นางสาวกมลพรรณ บัวนาค ม. 6/1 15
15. นางสาวสกุลรัตน์ ตระกลนิรัติศัย ม. 6/1 12
16. นายกวินเทพ ทวีประพฤทธิ์ ม. 6/1 10
17. นายปัทชญา เรือนสอน ม. 6/2 9
18. นายพชรพล ทะลิ ม. 6/2 8
19. นางสาวปาริฉัตร แปงศรี ม. 6/1 11
20. นายสุวรรณภูมิ รัศมี ม. 6/2 0
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120