ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ค21201
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ม.1)
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    ครูสุมิตรา ฟองแก้ว
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.1
จำนวนที่รับ :    18
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    228
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. เด็กชายสุทธิชัย อินต๊ะสาร ม. 1/3 9
2. เด็กหญิงไอยลดา ทำสิลา ม. 1/3 28
3. เด็กชายชนาธิป สะเภาคำ ม. 1/3 2
4. เด็กชายอนุชิต เผ่ากันทะ ม. 1/2 15
5. เด็กชายสรวิชญ์ เลี่ยววรรธนกุล ม. 1/3 8
6. เด็กชายอนุรักษ์ ราชเนตร ม. 1/2 16
7. เด็กหญิงลลนา เรือนมูล ม. 1/3 20
8. เด็กหญิงชุติมณฑน์ การเร็ว ม. 1/3 12
9. เด็กหญิงพัณณิตา นานวล ม. 1/1 24
10. เด็กหญิงสมปาน หมื่นวังใน ม. 1/3 24
11. เด็กหญิงผกามาศ มาตรมูล ม. 1/3 15
12. เด็กหญิงลักษณารีย์ กันทะวิชา ม. 1/3 21
13. เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์ผง ม. 1/3 18
14. เด็กชายนิติพัฒน์ บุญตัน ม. 1/1 17
15. เด็กชายปริศฏางค์ การเร็ว ม. 1/2 10
16. เด็กชายภัชพล คำเอี่ยม ม. 1/1 9
17. เด็กชายธนพล มิตรสาธิต ม. 1/2 7
18. เด็กหญิงเบญญาภา อินต๊ะสาร ม. 1/3 14
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120