ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ศ20212
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    ทักษะการปฏิบัติดนตรีสากลเบื้องต้น
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นายกนกพล ขยันขาย
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.1
จำนวนที่รับ :    18
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    112 - ห้องดนตรีสากล
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. เด็กหญิงพลอยประภัส ทิพย์ประสงค์ ม. 1/3 16
2. เด็กชายอภิวิชญ์ เต๋จ๊ะ ม. 1/1 15
3. เด็กชายอธิปพงศ์ ราชเนตร ม. 1/1 18
4. เด็กชายภัคพล ดวงพันธ์ ม. 1/1 8
5. เด็กหญิงญาดา มะลิวงค์ ม. 1/3 13
6. เด็กหญิงธิดาพร แซ่จ๋าว ม. 1/2 22
7. เด็กหญิงวรรณวิภา นามเมือง ม. 1/2 26
8. เด็กชายสิริภาศ พุทธสอน ม. 1/2 18
9. เด็กหญิงฉัตรฑริกา ไชยแสง ม. 1/3 11
10. เด็กหญิงธมนวรรณ มหามิตร ม. 1/1 29
11. เด็กหญิงภริดา คำเชื้อ ม. 1/1 25
12. เด็กชายธนพล เผ่ากันทะ ม. 1/1 4
13. เด็กหญิงอภิญญา พินิจ ม. 1/3 26
14. เด็กหญิงศรัณยา สุประเสริฐ ม. 1/2 27
15. เด็กหญิงโศจิรัตน์ นามจักร ม. 1/2 28
16. เด็กชายไชยณรงค์ นันตา ม. 1/1 2
17. เด็กชายคมกริช กันทา ม. 1/2 2
18. เด็กชายเสกสรรค์ ไชยวุฒิ ม. 1/2 14
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120