ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ง30292
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    ว่าที่ ร.ต.สิทธิสิทธิ์ จินดา
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.4
จำนวนที่รับ :    16
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 2
สถานที่ :    อาคารอุตสาหกรรม
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. นายธีรโชติ สวยสม ม. 4/1 5
2. นายวรายุทธ ไชยวุฒิ ม. 4/1 9
3. นายเกษฎากร การเร็ว ม. 4/1 2
4. นายธนัญกร สีเสน ม. 4/1 5
5. นางสาวอรัญญา คำอร่าม ม. 4/1 16
6. นางสาวดวงกมล สีกลาง ม. 4/1 24
7. นายธนภูมิ เขตร์สมัคร ม. 4/1 12
8. นางสาวสุพิชญา กาคำ ม. 4/1 30
9. นางสาวทิราวรรณ วงค์แก้ว ม. 4/1 18
10. นางสาวพัชรกันย์ เผื่อนคำ ม. 4/1 25
11. นางสาวพรวลัย ปัญจมพานิชย์ ม. 4/1 31
12. นางสาวสุกฤตา บัวบาน ม. 4/1 24
13. นางสาวณัฐนิชา จำนงสุข ม. 4/1 17
14. นายเถลิงศักดิ์ โขสันเทียะ ม. 4/1 13
15. นายพชร ขันตาโย ม. 4/1 0
16. นายราเมศว์ เหิดขุนทด ม. 4/1 0
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120