ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ง30214
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    ขนมไทย
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นางสายพิน อินต๊ะสาร
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.6
จำนวนที่รับ :    20
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    อาคารคหกรรม
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. นางสาวสุทธิดา ศรีสมบัติ ม. 6/1 23
2. นายพรรณวุฒิ อินต๊ะตอม ม. 6/1 2
3. นายชนพัฒน์ ศิริพานกุล ม. 6/2 7
4. นางสาวอิชญาพร อ่องประกฤติ ม. 6/1 20
5. นายสิรภพ หมั่นหาเงิน ม. 6/2 4
6. นางสาวนวพร บุญเทศ ม. 6/1 22
7. นางสาวพัทธิรา สีมา ม. 6/1 18
8. นายเกริกวรรธน์ เผ่าเต็ม ม. 6/2 2
9. นายจักรินทร์ อิ่นแก้ว ม. 6/1 7
10. นางสาวสุวรรณิสา อัมพุธ ม. 6/1 29
11. นายอนุนาท นันตา ม. 6/1 4
12. นายสุวรรณภูมิ รัศมี ม. 6/2 6
13. นางสาวกรรณิการ์ วิยานันท์ ม. 6/1 16
14. นายพงษ์ปณต เผ่ากันทะ ม. 6/1 1
15. นางสาวกัลญาณี ควรกิจ ม. 6/1 25
16. นางสาวจารุกร แซ่เฮ้อ ม. 6/1 24
17. นางสาวอโรชา อาจหาญ ม. 6/1 14
18. นายต่อตระกูล เหลาทอง ม. 6/2 6
19. นายศุภกิจ วงศ์ษารัตน์ ม. 6/1 3
20. นายพชรพล ทะลิ ม. 6/2 8
21. นายบุรินทร์ ขุนกิจ ม. 6/2 0
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120