ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    พ30213
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    แบดมินตัน 1
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นายสมเกียรติ ถูกนึก
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.6
จำนวนที่รับ :    20
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 2
สถานที่ :    โรงยิมฯ
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. นางสาวพัทธิรา สีมา ม. 6/1 18
2. นางสาวสุวรรณิสา อัมพุธ ม. 6/1 29
3. นางสาวสุทธิดา ศรีสมบัติ ม. 6/1 23
4. นางสาวอโรชา อาจหาญ ม. 6/1 14
5. นายสุทธินันท์ มะลิวงค์ ม. 6/1 9
6. นางสาวนวพร บุญเทศ ม. 6/1 22
7. นางสาวอโณมา สมชัย ม. 6/1 21
8. นายกฤษณะพัฒน์ สิงห์แก้ว ม. 6/1 5
9. นางสาวอิชญาพร อ่องประกฤติ ม. 6/1 20
10. นายเกริกวรรธน์ เผ่าเต็ม ม. 6/2 2
11. นายอนุนาท นันตา ม. 6/1 4
12. นางสาวกรรณิการ์ วิยานันท์ ม. 6/1 16
13. นางสาวกัลญาณี ควรกิจ ม. 6/1 25
14. นางสาวนลินนิภา จันต๊ะวงค์ ม. 6/1 26
15. นายพงษ์ปณต เผ่ากันทะ ม. 6/1 1
16. นางสาวรวิพร กองรัตน์ ม. 6/1 19
17. นางสาวจารุกร แซ่เฮ้อ ม. 6/1 24
18. นายมนัสนันท์ อ้อยกาม ม. 6/2 11
19. นางสาวกุลนิตา แก้วสืบ ม. 6/1 17
20. นายสรณ์สิริ ดีมงคล ม. 6/2 0
21. นายบุรินทร์ ขุนกิจ ม. 6/2 0
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120