ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    พ20213
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    วอลเลย์บอล 1
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นายจิระเดช ซองคำ
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.3
จำนวนที่รับ :    15
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    สนามวอลเลย์บอล
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. เด็กชายศิวัช มีสีผ่อง ม. 3/2 11
2. เด็กหญิงฐิตาพร เชมือ ม. 3/3 15
3. เด็กหญิงชยุตรา ใจหาญ ม. 3/3 14
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์ แซมือ ม. 3/2 22
5. เด็กหญิงพัชรี แซ่ลี ม. 3/3 18
6. นางสาว 5
7. เด็กหญิงอันดา หวานเสียง ม. 3/3 26
8. เด็กหญิงนันทิชา อินต๊ะวิเศษ ม. 3/1 18
9. เด็กหญิงศศิประภา คำมี ม. 3/3 23
10. เด็กหญิงกัลยาณี เมืองมูล ม. 3/1 16
11. เด็กชายอนุภัทร จันทร์ไทย ม. 3/1 12
12. เด็กชายอนุชิต จันทร์ไทย ม. 3/3 11
13. เด็กชายอดิเทพ เผ่ากันทะ ม. 3/2 12
14. เด็กชายกิตติเทพ จิวหา ม. 3/2 2
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120