ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ง21205
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    งานประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.1
จำนวนที่รับ :    18
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    121
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. เด็กหญิงวนิชญา อินต๊ะวิชา ม. 1/3 22
2. เด็กหญิงนาราวรรณ แซ่กัง ม. 1/1 22
3. เด็กหญิงพัชรินทร์ เผ่าต๊ะใจ ม. 1/1 23
4. เด็กหญิงวิมลสิริ เผ่าต๊ะใจ ม. 1/2 30
5. เด็กหญิงพิชชานันท์ สุดทะ ม. 1/2 24
6. เด็กหญิงวริศรา ธะรงค์ ม. 1/1 26
7. เด็กชายภูริพล คำเอี่ยม ม. 1/2 13
8. เด็กหญิงพิชามญช์ เรือนสอน ม. 1/1 30
9. เด็กหญิงขวัญจิรา เผ่าเต็ม ม. 1/3 10
10. เด็กหญิงพัชรพร เผ่าแก้ว ม. 1/3 17
11. เด็กชายธนกฤต นุ่นแก้ว ม. 1/1 3
12. เด็กหญิงศิริรัตน์ ราชเนตร ม. 1/1 27
13. เด็กหญิงชุติกาญจน์ เทียนจันทร์ ม. 1/1 20
14. เด็กชายคมชาญ จะฟะ ม. 1/2 3
15. เด็กหญิงชนาพร ยาสมุทร ม. 1/1 19
16. เด็กชายณัฐภัทร วงษ์ฉาย ม. 1/1 16
17. เด็กชายมหาสมุทร ศรีจรูญ ม. 1/3 7
18. เด็กชายพีรนัย เรือนสอน ม. 1/1 7
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120