ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ง20264
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    งานประดิษฐ์โคมและตุงล้านนา
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.3
จำนวนที่รับ :    15
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    121
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. เด็กหญิงญาณิดา ไชยวุฒิ ม. 3/2 14
2. เด็กชายบุรินทร์ แปงศรี ม. 3/2 6
3. เด็กหญิงสุพิชญา วงค์แก้ว ม. 3/2 20
4. เด็กหญิงเกวริน ราชเนตร์ ม. 3/3 13
5. เด็กหญิงวรัตน์ธญา นันตา ม. 3/2 17
6. เด็กหญิงสุภัทชญา กุลฉวะ ม. 3/2 21
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา แก้วตาติ๊บ ม. 3/2 16
8. เด็กหญิงศศิวิมล ไชยวุฒิ ม. 3/2 18
9. เด็กหญิงสุภัสสร รัศมี ม. 3/3 25
10. เด็กหญิงภณิดา เผ่าต๊ะใจ ม. 3/3 20
11. เด็กชายอาณกร มะลิวงค์ ม. 3/1 13
12. เด็กหญิงฐิติรัตน์ นันตา ม. 3/2 15
13. เด็กชายเขมณัฏฐ์ ขอนวงค์ ม. 3/1 3
14. เด็กชายวัชรินทร์ แข่งขัน ม. 3/2 8
15. เด็กชายอภิเดช กันธิยะ ม. 3/1 14
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120