ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ศ30202
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    การวาดเส้นคนเหมือน
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นางฉัตรฤดี หล่ายนาสาร
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.6
จำนวนที่รับ :    20
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 3
สถานที่ :    ห้องศิลปะ
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. นายสุทธินันท์ มะลิวงค์ ม. 6/1 9
2. นายพรรณวุฒิ อินต๊ะตอม ม. 6/1 2
3. นางสาวพัทธิรา สีมา ม. 6/1 18
4. นายชนพัฒน์ ศิริพานกุล ม. 6/2 7
5. นายจักรินทร์ อิ่นแก้ว ม. 6/1 7
6. นางสาวนวพร บุญเทศ ม. 6/1 22
7. นายกฤษณะพัฒน์ สิงห์แก้ว ม. 6/1 5
8. นายสิรภพ หมั่นหาเงิน ม. 6/2 4
9. นางสาวสุวรรณิสา อัมพุธ ม. 6/1 29
10. นางสาวอโรชา อาจหาญ ม. 6/1 14
11. นางสาวอิชญาพร อ่องประกฤติ ม. 6/1 20
12. นายสุวรรณภูมิ รัศมี ม. 6/2 6
13. นายมนัสนันท์ อ้อยกาม ม. 6/2 11
14. นายเกริกวรรธน์ เผ่าเต็ม ม. 6/2 2
15. นายอนุนาท นันตา ม. 6/1 4
16. นางสาวกัลญาณี ควรกิจ ม. 6/1 25
17. นางสาวกรรณิการ์ วิยานันท์ ม. 6/1 16
18. นางสาวนลินนิภา จันต๊ะวงค์ ม. 6/1 26
19. นางสาวรวิพร กองรัตน์ ม. 6/1 19
20. นางสาวจารุกร แซ่เฮ้อ ม. 6/1 24
21. นายบุรินทร์ ขุนกิจ ม. 6/2 0
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120