ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    พ20203
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    ฟุตบอล 1
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.3
จำนวนที่รับ :    15
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    สนามฟุตบอล
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. เด็กชายณัฐภัทร เมืองชื่น ม. 3/2 3
2. เด็กชายฐาปกรณ์ แซ่เบ้ ม. 3/1 4
3. เด็กชายภาณุวิชญ์ นันตา ม. 3/1 10
4. เด็กหญิงวริศรา จารึกธรรม ม. 3/3 21
5. เด็กชายกรกต บุญมี ม. 3/1 1
6. เด็กหญิงพัณณิตา แข่งขัน ม. 3/3 19
7. เด็กชายปวเรศ นันตา ม. 3/3 5
8. เด็กหญิงพิริษา ไชยสาร ม. 3/1 22
9. เด็กชายกฤตเมธ ต้นวงศ์ ม. 3/1 2
10. เด็กชายธัญญพิสิทธิ์ เมืองแก้ว ม. 3/1 6
11. เด็กชายปรัชญา วงอินตา ม. 3/1 7
12. เด็กชายกิตติกวิน พินิจ ม. 3/2 1
13. เด็กหญิงนิชาภัทร มูลศรี ม. 3/1 20
14. เด็กชายธนภัทร ไชยลังกา ม. 3/1 5
15. เด็กชายภานุพงษ์ แก้วบุญเรือง ม. 3/3 7
16. นายกฤตภาส ทะดวงศร ม. 3/1 0
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120