ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ง30264
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    งานกัดกระจก
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    ว่าที่ ร.ต.สิทธิสิทธิ์ จินดา
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.6
จำนวนที่รับ :    20
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    อาคารอุตสาหกรรม
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. นางสาวอโณมา สมชัย ม. 6/1 21
2. นายกฤษณะพัฒน์ สิงห์แก้ว ม. 6/1 5
3. นายสุทธินันท์ มะลิวงค์ ม. 6/1 9
4. นางสาวนลินนิภา จันต๊ะวงค์ ม. 6/1 26
5. นางสาวกุลนิตา แก้วสืบ ม. 6/1 17
6. นางสาวรวิพร กองรัตน์ ม. 6/1 19
7. นายธัญชนก ใหม่คำ ม. 6/2 10
8. นายกำภู เชื้อเมือง ม. 6/1 6
9. นายจิรภัทร พุทธสอน ม. 6/1 8
10. นางสาวปาลิตา เย็นวงค์ ม. 6/1 27
11. นางสาวมยุรา แซ่ฟ้า ม. 6/1 28
12. นายภานุเดช ไชยวุฒิ ม. 6/2 1
13. นางสาวสิดาพร ไชยราช ม. 6/1 13
14. นางสาวกมลพรรณ บัวนาค ม. 6/1 15
15. นางสาวสกุลรัตน์ ตระกลนิรัติศัย ม. 6/1 12
16. นายมนัสนันท์ อ้อยกาม ม. 6/2 11
17. นายสรณ์สิริ ดีมงคล ม. 6/2 2
18. นายกวินเทพ ทวีประพฤทธิ์ ม. 6/1 10
19. นายปัทชญา เรือนสอน ม. 6/2 9
20. นางสาวปาริฉัตร แปงศรี ม. 6/1 11
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120