ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ง30271
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    ศิลปะประดิษฐ์
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.5
จำนวนที่รับ :    26
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 2
สถานที่ :    121
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. นางสาวญาณัจฉรา ทะปัญญา ม. 5/1 20
2. นางสาวเกศกนก เผ่าต๊ะใจ ม. 5/1 14
3. นางสาวพาทินธิดา เผ่าดี ม. 5/1 25
4. นายวุฒิคุณ มหามิตร ม. 5/1 8
5. นางสาวชฎาภรณ์ จันต๊ะวงค์ ม. 5/1 29
6. นายณัฐพล นันตา ม. 5/2 1
7. นางสาวพรพิมล ราชเนตร ม. 5/1 24
8. นางสาวมนัสนันท์ วุฒิศรี ม. 5/1 28
9. นางสาวยุพเรศ เผ่าต๊ะใจ ม. 5/1 30
10. นางสาวณัฏฐณิชา ยารังษี ม. 5/1 18
11. นางสาวชนันธร ทัดศรี ม. 5/1 18
12. นายนโรดม บุญเรือง ม. 5/2 5
13. นางสาววริชยา จันทรวงค์ ม. 5/1 26
14. นางสาวปณิตา บุญยะหยี่ ม. 5/1 23
15. นางสาวกัณฐิกา ทะลิ ม. 5/1 13
16. นางสาวเขมจิรา อินต๊ะสาร ม. 5/1 16
17. นายภานุวัฒน์ เผ่ากันทะ ม. 5/2 7
18. นายธีรพงษ์ เรือนสอน ม. 5/2 4
19. นางสาววรันธร ไชยวุฒิ ม. 5/1 32
20. นางสาวขวัญจิรา ถาวงค์ ม. 5/1 15
21. นางสาวนันทิชา ยิ่งโสภณ ม. 5/2 12
22. นางสาวศุภิสรา ไชยวุฒิ ม. 5/2 14
23. นางสาว 2
24. นายกิตติศักดิ์ จิตจักร์ ม. 5/2 10
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120