ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    พ30207
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    วอลเลย์บอล 1
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นายจิระเดช ซองคำ
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.5
จำนวนที่รับ :    26
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    สนามวอลเลย์บอล
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. นายชยางกูร ศรีสำราญ ม. 5/1 3
2. นายพันธิน เมืองชื่น ม. 5/1 6
3. นายสุวรรณวิชัย พ่อนา ม. 5/1 8
4. นางสาวทัตษร ต๊ะวงค์ ม. 5/1 21
5. นางสาวณิชาภัทร ชาญกล้า ม. 5/1 22
6. นางสาวจริญา คะนันศรี ม. 5/1 17
7. นายธนาชัย โพธา ม. 5/2 2
8. นายณัฐภัทร เผ่ากันทะ ม. 5/1 3
9. นางสาวกนกวรรณ วุฒิศรี ม. 5/1 12
10. นางสาวศุภิสรา เลิศคำ ม. 5/2 15
11. นายจักรกฤษณ์ หลิมสกุล ม. 5/1 9
12. นางสาวศุภิสรา ไชยวุฒิ ม. 5/2 14
13. นายณัฐวัฒน์ ปิมแปง ม. 5/1 5
14. นางสาวกุลธิยากร เผ่าเต็ม ม. 5/2 11
15. นางสาวอรอุมา วรรณพรม ม. 5/2 19
16. นายวรกานต์ พุทธสอน ม. 5/1 10
17. นางสาวณิชากานต์ แซ่เติ๋น ม. 5/1 30
18. นางสาวเบญจรัตน์ คำสวย ม. 5/2 17
19. นายกิตติศักดิ์ จิตจักร์ ม. 5/2 10
20. นายกิตติภพ เผ่ากันทะ ม. 5/1 1
21. นางสาว 2
22. นายภานุวัฒน์ เผ่ากันทะ ม. 5/2 7
23. นายธีรพงษ์ เรือนสอน ม. 5/2 4
24. นางสาวยุพเรศ เผ่าต๊ะใจ ม. 5/1 0
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120