ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ว30284
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นายวรปรัชญ์ หลวงโย
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.4
จำนวนที่รับ :    16
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 2
สถานที่ :    321
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. นางสาวศรัณย์พร เผ่ากันทะ ม. 4/1 24
2. นางสาวเปรมรัศมี จะตุนาม ม. 4/1 21
3. นางสาวปุณิการ์ เผ่าดี ม. 4/1 20
4. นายปวเรศ เมืองชื่น ม. 4/1 8
5. นายปรเมศวร์ ชัยวร ม. 4/1 7
6. นางสาววริศรา เงินเย็น ม. 4/1 26
7. นางสาวสุชาดา อินต๊ะสาร ม. 4/1 25
8. นางสาวรุ่งไพลิน ยินดี ม. 4/1 22
9. นางสาวรัชดาภรณ์ วิจิตร ม. 4/1 26
10. นายจิรภัทร วุฒิศรี ม. 4/1 4
11. นายจักร์กริช ยินดี ม. 4/1 3
12. นายเศรษฐพงษ์ เผ่ากันทะ ม. 4/1 9
13. นายวีรภัทร เรืองรัตนศิริกุล ม. 4/1 14
14. นายกฤตภาส ธิวงษา ม. 4/1 1
15. นางสาวปรียาพร วงค์ก๋า ม. 4/1 18
16. นายปุณวัฒน์ เตชะ ม. 4/1 11
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120