ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    พ30216
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    เพศศึกษา 1
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นายสมเกียรติ ถูกนึก
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.5
จำนวนที่รับ :    26
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    ห้องประจำครูผู้สอน
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. นางสาวญาณัจฉรา ทะปัญญา ม. 5/1 20
2. นางสาวพาทินธิดา เผ่าดี ม. 5/1 25
3. นายวุฒิคุณ มหามิตร ม. 5/1 8
4. นางสาวผกามาส จันทร์พุฒ ม. 5/2 13
5. นางสาวชฎาภรณ์ จันต๊ะวงค์ ม. 5/1 29
6. นางสาวเกศกนก เผ่าต๊ะใจ ม. 5/1 14
7. นายฐปกรณ์ เรือนสอน ม. 5/2 9
8. นางสาวศุภาวรรณ พรมเสน ม. 5/2 18
9. นายณัฐพล นันตา ม. 5/2 1
10. นายทวิช ผาแก้ว ม. 5/1 6
11. นางสาวนันทิชา ยิ่งโสภณ ม. 5/2 12
12. นางสาวขวัญจิรา ถาวงค์ ม. 5/1 15
13. นางสาวพรพิมล ราชเนตร ม. 5/1 24
14. นางสาวณัฏฐณิชา ยารังษี ม. 5/1 18
15. นางสาวมนัสนันท์ วุฒิศรี ม. 5/1 28
16. นางสาวชนันธร ทัดศรี ม. 5/1 18
17. นายนโรดม บุญเรือง ม. 5/2 5
18. นางสาววริชยา จันทรวงค์ ม. 5/1 26
19. นางสาวปณิตา บุญยะหยี่ ม. 5/1 23
20. นางสาวกัณฐิกา ทะลิ ม. 5/1 13
21. นายนันทิพัฒน์ ไชยชิน ม. 5/2 6
22. นางสาวกุลธิดา ศรีวรมย์ ม. 5/2 16
23. นางสาวเขมจิรา อินต๊ะสาร ม. 5/1 16
24. นายธรรมจักร อัมพุธ ม. 5/2 3
25. นายภูมิพัฒน์ คำหนัก ม. 5/2 8
26. นางสาววรันธร ไชยวุฒิ ม. 5/1 0
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120