ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    พ30203
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    ฟุตบอล 1
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.4
จำนวนที่รับ :    26
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    สนามฟุตบอล
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. นางสาววริศรา เงินเย็น ม. 4/1 26
2. นายณัฐวุฒิ นาปรัง ม. 4/2 5
3. นางสาวเปรมรัศมี จะตุนาม ม. 4/1 21
4. นายจักร์กริช ยินดี ม. 4/1 3
5. นางสาวสุชาดา อินต๊ะสาร ม. 4/1 25
6. นายพชร ขันตาโย ม. 4/1 10
7. นายกีรติ ชำนาญยา ม. 4/2 3
8. นางสาวรุ่งไพลิน ยินดี ม. 4/1 22
9. นางสาวชญานิศ เมืองมูล ม. 4/1 16
10. นางสาวสุกฤตา บัวบาน ม. 4/1 24
11. นายธีรโชติ สวยสม ม. 4/1 5
12. นางสาววราภรณ์ ปัญญา ม. 4/2 17
13. นายธัญวุฒิ หวานเสียง ม. 4/2 8
14. นายธนภูมิ เขตร์สมัคร ม. 4/1 11
15. นายวรายุทธ ไชยวุฒิ ม. 4/1 9
16. นายธนัญกร สีเสน ม. 4/1 5
17. นายกฤตภาส ธิวงษา ม. 4/1 1
18. นายราเมศว์ เหิดขุนทด ม. 4/1 13
19. นายเกษฎากร การเร็ว ม. 4/1 2
20. นางสาวสุพิชญา กาคำ ม. 4/1 31
21. นางสาวอรัญญา คำอร่าม ม. 4/1 16
22. นางสาวพรวลัย ปัญจมพานิชย์ ม. 4/1 31
23. นายจิรายุ จะวะนะ ม. 4/2 5
24. นายอัษฎาวุธ ไชยวุฒิ ม. 4/2 15
25. นายจิณณวัตร เขียวงาม ม. 4/2 4
26. นายอานัด สาเมาะ ม. 4/2 17
27. นายจิรศักดิ์ เขียวเทพ ม. 4/2 0
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120