ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ศ20211
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    ทักษะการปฏิบัติวงโยธวาทิตเบื้องต้น
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นายกนกพล ขยันขาย
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.2
จำนวนที่รับ :    18
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    112 - ห้องดนตรีสากล
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. เด็กหญิงณัฐนิชา สีน้อย ม. 2/2 18
2. เด็กหญิงพรรณวิศา เผ่ากันทะ ม. 2/1 17
3. เด็กหญิงศุภสุตา ศักดิ์สูง ม. 2/1 21
4. เด็กหญิงดวงหฤทัย ไชยวุฒิ ม. 2/2 19
5. เด็กหญิงปราณปรียา อุทา ม. 2/1 15
6. เด็กชายปวริศ นันตา ม. 2/1 5
7. เด็กชายชนกันต์ วุฒิศรี ม. 2/2 2
8. เด็กชายวัฒนากรณ์ ธนะสิทธิ์ ม. 2/2 13
9. เด็กหญิงนิรัชพร ไชยชิน ม. 2/3 10
10. เด็กชายรัฐภาค อุประ ม. 2/1 9
11. เด็กชายปัญญากร การเร็ว ม. 2/1 13
12. เด็กชายศิโรเวฐน์ ยะไชย ม. 2/1 10
13. เด็กหญิงชนากานต์ อุทธา ม. 2/2 24
14. เด็กชายอดิเทพ กรดแก้ว ม. 2/2 11
15. เด็กหญิงขวัญจิรา เผ่าเต็ม ม. 2/2 15
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120