ข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสรายวิชาเพิ่มเติม :    ค23201
ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม :    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ม.3)
ครูที่ปรึกษารายวิชาเพิ่มเติม :    นายวุฒิพงษ์ เทียมทอง
ระดับชั้นที่สามารถเลือกลง :    ระดับ ม.3
จำนวนที่รับ :    15
กลุ่มของรายวิชา :    กลุ่มที่ 1
สถานที่ :    223
หมายเหตุ :   
   
รายชื่อสมาชิก
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่
1. เด็กชายกษิดิ์เดช กองรัตน์ ม. 3/3 1
2. เด็กหญิงศิริธัญญา เมืองมูล ม. 3/2 19
3. เด็กชายณัฐกรณ์ เรืองคำ ม. 3/3 2
4. เด็กชายณัฐวุฒิ กุลนิวาต ม. 3/3 3
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แซ่เล้า ม. 3/2 9
6. เด็กชายวีรภัทร แซ่สง ม. 3/3 8
7. เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยลังกา ม. 3/3 4
8. เด็กหญิงสิรินทรา ปัญโญ ม. 3/3 24
9. เด็กหญิงณกัญญา แซ่ท้าว ม. 3/3 16
10. เด็กชายพิษณุ แซ่ลี ม. 3/3 6
11. เด็กหญิงกัญญาวีร์ แซ่โซ้ง ม. 3/3 27
12. เด็กชายวีรภัทร เมืองชื่น ม. 3/3 9
13. เด็กชายณัฐพนธ์ ไชยวุฒิ ม. 3/3 12
14. เด็กหญิงภัทราพร นันตา ม. 3/3 21
15. เด็กชายสุทิวัส แซ่เล้า ม. 3/3 10
 
 
     
   
สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2019. โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120