กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา