ค้นหาข้อมูลชื่อชุมนุม :  
ลำดับที่ รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ระดับชั้น จำนวนสมาชิก ลงทะเบียน
รับ สมัคร
1. ACT-00005  อ่านเขียนเรียนสนุก ดูข้อมูลชุมนุม นางศิริวรรณ ณน่าน ทุกระดับชั้น 15 คน 15 คน สมัครครบแล้ว
2. ACT-00006  ภาษาและวัฒนธรรมจีน ดูข้อมูลชุมนุม นายไพฑูรย์ คำดี ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
3. ACT-00007  เกมคณิตคิดสร้างสรรค์ ดูข้อมูลชุมนุม ครูสุมิตรา ฟองแก้ว ทุกระดับชั้น 16 คน 16 คน สมัครครบแล้ว
4. ACT-00008  ปิงปอง ดูข้อมูลชุมนุม นายจิระเดช ซองคำ ทุกระดับชั้น 16 คน 16 คน สมัครครบแล้ว
5. ACT-00010  Crossword ดูข้อมูลชุมนุม ครูผกากรอง อินดำรงค์ ทุกระดับชั้น 16 คน 16 คน สมัครครบแล้ว
6. ACT-00011  English is fun ดูข้อมูลชุมนุม นางเดือนฉาย จินดา ทุกระดับชั้น 16 คน 16 คน สมัครครบแล้ว
7. ACT-00013  E-Sport ดูข้อมูลชุมนุม นายนาวิน กาวี ทุกระดับชั้น 29 คน 29 คน สมัครครบแล้ว
8. ACT-00014  A-Math เพื่อความเป็นเลิศ ดูข้อมูลชุมนุม นายวุฒิพงษ์ เทียมทอง ทุกระดับชั้น 10 คน 9 คน ลงทะเบียน
9. ACT-00016  รักการอ่าน ดูข้อมูลชุมนุม นายวรปรัชญ์ หลวงโย ทุกระดับชั้น 17 คน 17 คน สมัครครบแล้ว
10. ACT-00017  อสม.น้อยTPK ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสุกัญญา เรือนสอน ม.ปลาย 16 คน 16 คน สมัครครบแล้ว
11. ACT-00018  กีฬาสู่ความเป็นเลิศ ดูข้อมูลชุมนุม นายสมเกียรติ ถูกนึก ทุกระดับชั้น 14 คน 14 คน สมัครครบแล้ว
12. ACT-00019  วาดเขียนเรียนสนุก ดูข้อมูลชุมนุม นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชา ทุกระดับชั้น 16 คน 16 คน สมัครครบแล้ว
13. ACT-00022  ริบบิ้นสร้างอาชีพ ดูข้อมูลชุมนุม นางสิริกัญญา ยะมา ทุกระดับชั้น 16 คน 15 คน ลงทะเบียน
14. ACT-00022  คิดเลขเร็ว ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวแสงเทียน ช่างคำ ทุกระดับชั้น 13 คน 13 คน สมัครครบแล้ว
15. ACT-00023  นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ดูข้อมูลชุมนุม ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน ม.ปลาย 25 คน 25 คน สมัครครบแล้ว
16. ACT-00023  คลินิกภาษาอังกฤษ ดูข้อมูลชุมนุม นายธีรวิทย์ คำยั่งยืน ทุกระดับชั้น 11 คน 11 คน สมัครครบแล้ว
17. ACT-00024  พับกระดาษหรรษา ดูข้อมูลชุมนุม นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์ ทุกระดับชั้น 16 คน 16 คน สมัครครบแล้ว
18. ACT-00024  พืชสวนทางชีวิต ดูข้อมูลชุมนุม ครูวชิรญาณ์ เผ่าแก้ว ทุกระดับชั้น 16 คน 16 คน สมัครครบแล้ว
19. ACT-00025  ประชาสัมพันธ์ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวสลินทิพย์ เขาแก้ว ทุกระดับชั้น 29 คน 29 คน สมัครครบแล้ว
20. ACT-00026  เปตอง ดูข้อมูลชุมนุม นายฉัตรชัย ยะมา ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
21. ACT-00026  มารยาทไทย ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวกัณภิรมย์ สีสัน ทุกระดับชั้น 23 คน 23 คน สมัครครบแล้ว
22. ACT-00027  ดุริยางค์ ดูข้อมูลชุมนุม นายกนกพล ขยันขาย ทุกระดับชั้น 39 คน 39 คน สมัครครบแล้ว
23. ACT-00027  พืชไร่ ดูข้อมูลชุมนุม นายตาลเดี่ยว ไชยวุฒิ ทุกระดับชั้น 18 คน 18 คน สมัครครบแล้ว
24. ACT-00029  ชุมนุมอนุรักษ์​สิ่งแวดล้อม ดูข้อมูลชุมนุม นายวิศิษฏ์ ราชเนตร ทุกระดับชั้น 15 คน 15 คน สมัครครบแล้ว
25. ACT-00030  ศิลปสร้างสรรค์ ดูข้อมูลชุมนุม นางฉัตรฤดี หล่ายนาสาร ทุกระดับชั้น 19 คน 19 คน สมัครครบแล้ว
26. ACT-00032  ยุวบรรณารักษ์ ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวชรินทร์ทร ไหมคำ ทุกระดับชั้น 16 คน 16 คน สมัครครบแล้ว
หน้า : 1 จำนวน 26 รายการ
 
     
   

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา